ON “THE PARABLE OF THE PRODIGAL SON”

As I have read the parable of the prodigal son and have learned the context as well as the exegesis, I could not help but identify myself with the prodigal son. It is because like the prodigal son, I, too have experienced God’s mercy and unconditional love through my family, friends and fellow human beings. 

Like the father in the story who granted the wish of his son, my father too in many times allowed me to do the things I wanted to do. I sense that he trusted me and made me realize to learn if ever I made mistakes. It is said that the prodigal son wasted his money until he had nothing left, and made his self-serving plan to go home. 

The painful road back then is endured for one reason: he is hungry. The bottom line is, “I am dying of hunger!” And the prodigal had a prepared confession and it reads, “I have sinned against heaven and before you” and this is (understandably) usually seen to indicate heartfelt repentance. But it is said that this confession is a quotation from the pharaoh when he tries to manipulate Moses into lifting the plagues. After the ninth plague, Pharaoh finally agrees to meet Moses, and when Moses appears, Pharaoh gives the same speech. Everyone knows that Pharaoh is not repenting. He is simply trying to bend Moses to his will. In the prodigal son’s case, none of the translators/commentators saw the Prodigal in the far country as repentant. Kumbaga nagmemorize lang siya ng linya. 


I have also made decisions to be with my family not only because I felt guilty for not being a good son but because of some self-serving plans. Like the father who forgave his son, my father [who stood as both a father and mother in our family] welcomed me. Yes, he may not be like the father in the story who received his son unconditionally for he usually asks so many questions and sometimes would even scold me but I realized that he did it for my own good. 

My family is residing in Palimbang, Sultan Kudarat – a place where majority of the residents are Muslims. I have talked to a priest and he shared to me that he had read an article written by Kenneth E. Bailey, an active lecturer on Middle Eastern New Testament Studies and professor emeritus of New Testament at the Tantur Ecumenical Institute, Jerusalem. In his reading Bailey wrote that during Middle Ages, Muslim scholars loved to quote the parable of the Prodigal Son as evidence against the Christians. 

The reason was that, in the story, there is no mediator between the father and the son. The son who leaves his father (God) simply returns home and his father accepts him. So there is a re-union without the need or use of any mediation. The son returned home and he needed no incarnation and no atonement, no cross and no salvation. Ergo: Jesus is a good Muslim. 

What he shared interests me given that I came from a Muslim area and our Muslim brothers and sisters always tell us that Jesus is one of their prophets. We have learned that the context of the parable of the prodigal son is Jewish and we are reading it now as Filipinos. Here we could say that despite the differences in culture and religion, one would still find what stands as common among believers – the belief in God as merciful who loves everyone. 

Some Bible scholars call this gospel text as “The Parable of the Prodigal Son,” others consider it as “The Story of the Pursuing Father” or “The Story of the Running Father.” But all of them agree that its central message is the unconditional love and mercy of God. 

The Pursuing Father is our God who generously gives his love, his forgiveness and mercy to us. Here, love of God as shown by the father cannot be contained in just one culture. Culture cannot exhaust love. No human constructs can exhaustively determine this love of God.

Cueshé - Borrowed Time

The Script - The Man Who Can't Be Moved

DISKURSO AT KUMUNIKASYON.

DISKURSOisang verbal na pagpapahayag na pasalita o pasulat; isang verbal na palitan; isang konbersasyon; isang formal at mahabang diskusyon/ talakay sa isang particular na sabjek, isang proseso ng verbal na pag-uusap gamit ang pangangatwiran (reasoning).

·        Ang pag-aaral ng diskors o diskors analisis ay nakatuon sa pagkilala ng relasyon sa pagitan ng wika at ng konteksto. (McCarthy 1991) Lumitaw ang pag-aaral ng diskors mula sa mga pag-aaral ng iba’t-ibang disiplina ng linggwistiks, simiotiks, pragmatiks sikolohiya, antropolohiya at sosyolohiya noong 1960-1970.

Hatch (1992) -ang diskors ay ang pag-aaral kung paanong ang kumunikasyon ay apropriyet dahil tama ang gramatikal istraktyur at pagiging makabuluhan nito.

Witter Merithew (1987) - ang diskors ay isang sistematikong proseso na ating tinitingnan upang sa ating sinasabi madiskubri ang mga bagay-bagay na nakakaimpluwensiya sa ating paniniwala at perspektiba sa pagbibigay natin ng kahulugan sa ating sinasabi.TEKSTO AT KONTEKSTO NG DISKURSO

TEKSTO - ang tawag sa nilalaman /kontent ng diskurso.

KONTEKSTO - ang tawag na binubuo ng mga kultural,historikal,  sikolohikal na elementong  nakapaloob sa teksto na kabahagi sa pagbibigay ng kahulugan sa ipinahayag (pasulat o pasalita) man.

TEORYANG SPEECH ACT

 John L. Austin
·        May akda ng  “How To Do things With Words” (1975)
·        Teoryang Speech Act nagpahintulot sa mga pilosopo at siyentista na bigyan ng higit na pansin ang di-deklaradong gamit ng wika.
·        Sa “speech act” ang pangunahing kraytirya ay hindi ang kung totoo ba o hindi ang sinasabi; kungdi, kung paano nagampanan ang “act” nang tama o apropriyet, may lugod at naayon  sa konbensyon, tuntunin o regulasyon na kinikilala pareho ng tagapagsalita at tumatanggap ng mensahe.

Locutionary- ang locutionary ay isang tradisyonal na pamamaraan, hindi ito nangangailangan ng kilos.
Illocutionary -na naayon sa tamang tono,attitude ,dandamin, motibo o ontinsyon.
Perlocutionary ito ay tinatawag na akto o kaganapang totoo.
Assertiv- ang isteytment/pahayag ay maaring masabing tama o mali.
Direktiv – ang isteytment/pahayag ay nagtangkang itugma ang aksyon ng kausap sa content.
Komisiv – isteytment o pahayag na nagtakda ng isang kilos sa tagapagsalita.
Ekspresiv- isteytment/pahayag na nagpapalitaw ng sinsiridad ng nagsasalita.
Deklarativ- isteytment o pahayag na nagtangkang makapagbago sa mundo sa pagkat nagririprisenta ito ng pagbabago.
Konstativ- mga pangungusap na nagbibigay ng asersyon tingkol sa kasalukoyang istado.
Performativ-mga pangungusap na nagpapkita ng aksyon o pagtugon sa pangako o pakiusap.
Indirect speech act-ang pagsasabing Peter sa halip”Peter puwede mo bang hugasan ang pinggan?
Teoryang variationist- ang wika ay lagi ng may pagbabago.
(Wirnrich, Lavov, Herzog(1968)- ang mga tagapagsalita ay gumagamit ng ibat-ibang forma upang masabi ang isang kahulugan.
Teoryang Pragmatiks upang lalong maintindihan ang kahulugan ng pangungusap kailangang mauunawaan ang konteksto.
 Gerald Goldhaber- ay nagwikang ang kumunikasyon ay buhay na dugo ng organisasyon.
Philip Lesley – mahalaga ang kumunikasyon sa pagkat ito ang pagkakaiba ng tao sa hayop.
Dance (1967) ang kumunikasyon ay nagpapalitaw ng sagot mula sa simbolong verbal.

 David Berlo(1960)- na nagrrreject ng pagiging linyar ng kumunijasyon. “ang kumunikasyon ay dinamiko.

 Fraziler Seital- na walng katiyakan na maiintindihan ng resiver ang ipinadala ng sender.

Aristotle- ang epektibong iskil sa kumunikasyon ay katulad din ng math na maaring matutunan at maituro.

Ludwig Wittgenstein- na nagsbing ang ordinaryong lingwhe kasma ang pragmatikong konteksto.

 Gottfried Leibniz-noong 1600 na magkaroon ng ng isang universl language, modelo sa matimatika.

Charles Pierce –na and kumunikasyon ay dapat maunawaan dahil sa mga elementong nakapaloob ditto at ang ipikto nito.

Ferdinand de Saussure- na nagbigay ng higit na pansin sa tanong kung paano nga ba nag oopereyt ang wika.
Stephen Wolfran- hindi ganoon ka dali mag-aral at matuto ng “sign language”

Mga kasangkot na elemento sa komunikasyon.
Konteksto- afektado ang kumunikasyon ng ng mga sumusunod na faktor kung saan ito nagaganap/nangyari.
Pinagmulan- may pinanggalingan ang mensahe.
Tagapaghatid- siya ang tagapagdala ng mensahe sa pamamagitan ng   simbolo(salita,grafiks, o viswal).
Mensahe- ito ang mga idea na gusting ihatid/ipabatid.
Midyum- sa paanong paraan ihatid ang mensahe? Ito ang gawin ng midyum.
Tagatanggap- para kanino ang mensahe? Sino ang tatangap ng mensahe?
Fidbak- ito’y nag papakita kung naiintindihan, nauunawaan ang ipinarating na mensahe sa pagkat nagbibigay tugon ang tumatanggap.

MGA SAGABAL SA KUMUNIKASYON.
·        Perseptwal- bawat indibidwal ay may pananaw sa mundo.
·        Sobrang impormasyon- mas maraming informasyon ang naipadala mas nakapending ang pag-aksyon.
·        Hindi pakikinig-may tindinsiya na huwag making.
·        Presyur ng oras- sa mga organisasyon na nagtakda ng “deadline sa pagpasa ng bagay2x.
·        Distraksyon ingay- ang mga pisikal na distrakyon tulad ng madilim na kapaligiran, aandap-andap na liwanag.
·        Emosyon-kung ang naghahatid ng mensahe ay galit, ang kanyang mensahe ay titingnen sa negatibo o masama ng tagatangap.
·        Istruktora ng organisasyon- kung mas maraming departamento o yunit ang isang organisasyon mas malaki ang tyansa na may mga sagabal sa pagtanggap o pagtugon.
·        Mahinang memorya- kung may mahinang memorya ang tagtanggap, may problema ang kumunikasyon.
·        Kondisyon ng katawan- ang mahinang mata, masasakting katawan, mahinang pandinig ay personal na “discomport”.
·        Presentasyon ng informasyon- kapag masyadong masalimuot ang presentasyon,magulo at mahirap intindihing salita ang ginamit.

IBA PANG SAGABAL/BALAKID SA KUMUNIKASYON

·        Pisikal na balakid – lugar, tiritoryo, espasyo kung saan kung saan ang mga estranghero ay di agarang pinapayagang pumasok;
·        Perseptwal na balakid- iba-iba ang pananaw ang panama
·        Emosyonal na balakid- sa pagkat lumaki tayong nakikinig sa sinasabi ng matanda na, “huwag makiusap sa di-kakilala”,
·        Kultural na balakid- iba-iba ang kulturang nakagisnan ng mga tao.
·        Balakid sa wika- may mga eksprisyon, jargon salita ang bawat wika sa mundo.
·        Kasarian bilang balakid- may pagkakaiba sa patern ng pagsaslita sa pagitan ng babae at lalaki.
Interpersonal na balakid
·        Pagtangi- walang interpersonal na kontak ditto.
·        Ritwal-mga paulit-ulit na Gawain na malayo sa totoong kontak/pagsasama ng tao.
·        Pastime- mga gawaing bahagi ng buhay ngunit di ganap superpisyal lamang at di ginawa araw-araw.
·        Laro- mga gawain ito na may panalo at talo.
·        Paglalapit/pagmamabutihan – sa lebel na ito, may mataas na interaksyon sa mga taong sangkot sa gawain.

Uri ng Komunikasyon

Intrapersonal na Komunikasyon
·        Kapag kinakausap natin ang ating sarili upang maihulma o madebelop ang ating mga ideya at iniisip
·        Isang kognitibong proseso sa loob ng ating sarili – isang dayalogo o konbersasyon na patuloy na nagaganap sa ating sarili
·        “self-talk”

Interpersonal na Komunikasyon
·        nagaganap sa pagitan ng dalawa o mahigit pang tao o pangkat
·        pundasyon ng matagumpay na miting

Multikultural na Komunikasyon
·        nakasentro ito sa pag-aaral ng dibersidad at kultura na nakakailmpluwensiya sa komunikasyon

Pangmadlang Komunikasyon
·        paghahatid ng mensahe sa masnmalawak na awdyens sa lalong madaling pamamaraan at panahon na gumagamit ng mass media – telebisyon, radyo, magasin, limbagan, recording, pelikula, adbertaysing, “public relations” at iba pang teknolohiya. 


 Gawa ni Jayson Pilar bilang rebyuwer sa sabjek na Filipino. Hango sa aklat na "Komunikasyon sa Akademikong Filipino" nina Dr. Cecilia Salvador-Austero at Emilia C. Mateo.